Start
Konkurs na dyżury medyczne 2017

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej


OGŁASZA  KONKURS  OFERT


na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich na 57 łóżkowym Oddziale Wewnętrznym oraz Izbie Przyjęć Szpitala i zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert.
    Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na czas określony: od 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku z możliwością przedłużenia umowy aneksem.
    Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym projektem umowy oraz formularzem ofertowym, można się zapoznać w Kadrach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej, ul. Partyzantów 12.  Podmioty zamierzające złożyć ofertę na udzielanie świadczeń zdrowotnych mogą otrzymać w powyższym miejscu obowiązujące formularze oferty.
    Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem: „Konkurs Ofert” do dnia 21 czerwca 2017 roku do godz. 1000 w Kadrach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej ul. Partyzantów 12.
    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 czerwca 2017 roku o godz. 11:00 w gabinecie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej.
    Oferent jet związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
    Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.
    W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, Oferent może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
    Świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu może wnieść do Udzielającego Zamówienia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
 
___________________________
 
Witamy

 Witamy na stronach SPZOZ Kazimierza Wielka

 Na naszych stronach znajdą Państwo całą naszą ofertę. Korzystając z menu po lewej stronie lub u góry można dowiedzieć się kiedy i gdzie przyjmuje konkretny lekarz, jaki jest sposób rejstracji, pod jakim numerem telefonu uzyskać informację na interesujący Państwa temat.

Strona internetowa którą Państwo właśnie widzą powstała aby usprawnić przepływ informacji na lini pacjent - placówka ochrony zdrowia i jako taka bedzie stale udoskonalana.

Zachęcamy Państwa do częstych odwiedzin tej strony -  dołożymy wszelkich starań aby jej zawartośc była przydatna i stale aktualna. 

 

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi dotyczące jej zawartości. 

Aby do nas napisać proszę kliknąć przycisk kontakt w menu i wypełnić znadujący się tam formularz kontaktowy.

 

 

 

 


 

 Image

 

 Ważne telefony - Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej
 Cetrala SPZOZ (szpital) 041 35 22 140
041 35 21 083
 Księgowość(centrala) i wew. 39
 Kadry041 35 21 475
 Zaopatrzenie041 35 21 442
lub (centrala) i wew. 18
 Statystyka Medyczna
041 35 21 519
lub (centrala) i wew. 29
 Poradnia POZ dla dorosłych
041 35 21 831
 Poradnia POZ dla dzieci
041 35 21 282

____________________________________________________________________________________________________